Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Bu bilgi için hakkımızda sayfamızı ziyaret edin.

Endüstride Su arıtma (Su ıslahı); tesis içindeki suyun, işletme tesisatları veya prosesi için bir dizi ekipman ile en doğru ve kullanılabilir hale getirilmesi işlemidir. Kum filtreleri, su yumuşatma cihazları, Ters osmoz cihazları , elektrodeiyonizasyon sistemleri arıtma sisteminin birer parçasıdır. Seçilen prosese veya istenilen su kalitesine göre bunların bir kaçı ya da hepsi kullanılabilir.

Bu bilgi için Ters Ozmoz Nedir sayfamızı ziyaret edin.

Bu bilgi için Ters Ozmoz Sistemleri ile ilgili sayfamızı ziyaret edin.

Halk dilinde  suyun sertliği olarak adlandırılan, kabaca suyun kullanıldığı  yerlerde  kalıntı bırakan çoğunlukla suyun kimyasal analizinde bulunan kalsiyum ve  magnezyum mineralinin  giderilme işlemine suyun Yumuşatılması denir.  Su yumuşatma işlemi, kullanılacağı yere göre, ion değişim prensibine göre, soda-kostik metoduna göre, ters osmoz sistemi kullanılarak yapılabilir.

Su içerisinde doğal olarak bulunan tüm minerallerin alınması ile saf su üretilir. Hassas üretim yapan işletmeler veya hassas sistemlerin kullandığı işletmeler su içerisindeki minerallerin sisteme yada ürüne hasar vermemesi için suyu safa en yakın şekilde kullanmayı tercih ederler. Suyun saflık ölçeği  iletkenlik değeridir, ne kadar “0” a yakınsa su a kadar saftır. Özellikle buhar kazanı, gaz türbini, buhar türbini gibi enerji tesislerinde kullanılır.

Proseste kullanılan sular, prosesin ihtiyacına yönelik uygun kaliteye getirilmesi gereklidir. Aşırı yüksek kaliteli sular maliyeti nedeniyle, aşırı kötü sular ise sisteme vereceği zararlar nedeniyle kullanılmamalıdır.  Eralp Kimya, mühendislik yaklaşımı ile prosesinizin ihtiyacı olan su kalitesine ulaşmakta sizlere yardımcı olacaktır.

Kuyudan çıktığı gibi, ya da şebekeden geldiği gibi  bir suyu işletmede kullanmak  çoğunlukla sisteme yada üretime zarar veren bir yapıya sahip olacaktır. İşletme, üretim ihtiyaçlarına bağlı olarak  en uygun prosesle su kalitesinin uygun hale ( su ıslahı )getirilmesi gereklidir. İşletmelerde görülen boru tıkanmaları yada delinmeleri bu sebeplerden oluşmaktadır. Bir işletmenin tesisat ömrü, su kalitesi ve tesisat malzeme seçimine bağlıdır.

İşletmede kullanılacak suların kalitesini anlayabilmek için, su analizinin yapılması gereklidir. Bu işlem özel çevre laboratuvarlarında, üniversitelerin çevre bölümleri laboratuvarlarında ya da halk sağlığı laboratuvarlarında yapılmaktadır. Eralp Kimya, kendi müşterilerine tam donanımlı laboratuvarıyla hizmet vermektedir.

Esas olarak iki atık su kaynağı vardır;

1) Evsel kanalizasyon 

2) Kanalizasyon dışı

Evsel kanalizasyon, konut toplulukları, umumi tuvaletler, oteller, golf sahaları, restoranlar, okullar, hastaneler ve diğer sağlık merkezleri tarafından üretilen tüm atık suları içerir. Kanalizasyon dışı atık su, endüstriyel atık su, yağmur suyu, yüzey akışı, yüzme havuzlarından, araba garajlarından ve temizleme merkezlerinden gelen suları içerir.

Atık suyun bileşimi, kaynağının bir fonksiyonudur. Evsel kanalizasyon/belediye atıksuları tipik olarak patojenik mikroorganizmalar, biyolojik olarak parçalanabilen organik maddeler, besinler (azot ve fosfor gibi), askıda katı maddelerden oluşur ve kanserojen olabilecek toksik bileşikler içerebilir. Endüstriyel atık su genellikle daha yüksek organik konsantrasyon (örn. BOİ, KOİ, TOC vb.), ağır metaller ve askıda katı maddeler içerir.

İnsan sağlığının korunması;

 • Patojenler
 • Kimyasallar

Çevresel koruma;

 • BOİ ve KOİ
 • Besinler (örneğin, N ve P)
 • Metaller
 • Endokrin bozucu bileşikler (EDC’ler), farmasötikler ve kişisel bakım ürünleri (PPCP)

Yararlı ürünleri kurtarma;

 • Su (gri su, akifer şarjı, içme suyu)
 • Arıtma kimyasalları (örn. kireç)
 • Enerji (örneğin metan ve hidrojen)
 • Gübre

Su arıtım teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte, tesislerden atılan suların büyük bir kısmı arıtılabilmekte ve işletmede yeniden kullanılabilmektedir. İleri teknoloji ve mühendislik gerektirecek bu tür bir ihtiyacınızda Eralp Mühendislik kadrosu ile irtibat kurunuz.

Çözünmüş ve parçacık halindeki biyolojik oksijen ihtiyacının (BOİ) giderilmesi ve suda bulunan organik maddenin stabilizasyonu çeşitli mikroorganizmalar kullanılarak biyolojik olarak sağlanabilir. Çözünmüş ve parçacık halindeki karbonlu organik maddeleri CO2 ve H2O’nun mineral bileşenlerine ve ek biyokütleye oksitlemekten sorumludurlar.

V1 (organik madde) + V2 O2 + V3 NH3 + V4 PO43- → V5 (yeni hücreler) + V6 CO2 + V7 H2O

 Vi= stokiyometrik katsayı

BOİ: biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ), aerobik biyolojik mikroorganizmaların belirli bir sıcaklıkta belirli bir sudaki organik materyali belirli bir süre boyunca parçalamak için ihtiyaç duyduğu oksijen miktarıdır.

KOİ: kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), güçlü bir oksitleyici ajan kullanarak sudaki çözünür ve partikül organik maddeleri oksitlemek için gereken oksijenin ölçümüdür.

KOİ değerleri her zaman BOİ değerlerinden daha büyüktür. Çünkü KOİ hem biyolojik olarak parçalanabilen hem de biyolojik olarak parçalanamayan maddeleri yakalarken, BOİ yalnızca biyolojik olarak parçalanabilenleri kapsar.

Nitrifikasyon: Amonyumun (NH4+) önce nitrite (NO2) ve sonra nitrata (NO3) dönüştürüldüğü iki aşamalı biyolojik süreçtir.

Denitrifikasyon: Amonyağın (NO3) nitrojene (N2) ve diğer gaz halindeki son ürünlere dönüştürüldüğü biyolojik süreçtir. 

Substrat, biyolojik arıtma sırasında dönüştürülen veya biyolojik arıtmayı sınırlayabilecek organik maddeyi (örneğin karbonlu organik madde) veya besin maddesini belirtir.

SRT, aktif çamur katılarının sistemde olduğu ortalama süredir. SRT, aktif çamur prosesleri için önemli bir tasarım ve işletim parametresidir.

Bir MBR sisteminde, zardan hiçbir katı geçemez ve bu nedenle SRT yalnızca atık katılar tarafından tanımlanır. SRT, süreçten bazı katıların (çamur) periyodik olarak boşaltılmasıyla kontrol edilebilir.

Bir atık su arıtma teknolojisi olarak MBR, atık suları aktif çamurdan ayırmak için bir membranın geleneksel ASP’nin ikincil çökeltme tankının yerini aldığı geleneksel aktif çamur proseslerine (CASP) kıyasla üstün bir teknoloji olarak kabul edilir. MBR teknolojisinin geleneksel aktif çamur prosesine kıyasla başlıca avantajları şunlardır: 

1) Daha yüksek karışık sıvı askıda katı madde (MLSS) konsantrasyonları ve ayrıca daha yüksek hacimsel yükleme oranı nedeniyle daha küçük havalandırma tankı ve kapladığı alan, 

2) Düşük çamur üretimi 

3) Daha iyi Membran filtrasyonu sayesinde atık su kalitesi

Ters osmoz cihazları, su arıtma proseslerinde oldukça sık kullanılan ekipmanlardandır. Ancak bu sistemlerin uzun süreli ve devamlı çalışabilmesi için dizaynın doğru yapılmış olması gereklidir. Su değerleri, basınçlar, membran kalitesi sistemi etkileyen en önemli faktörlerdir. Besleme suyunun doğru değerlendirildiği, buna bağlı doğru dizayn yapılan ters osmoz sistemleri hızlı bir şekilde tıkanmazlar. Koruyucu kimyasalların (Antiskalant ) kullanılması, belli dönemlerde bakımların yapılması, tıkanma-devre dışı kalma-membran değişim süreçlerini oldukça uzatacaktır.

Membranların kirlenme eğilimi, membranlar boyunca transmembran basıncı (TMP) olarak adlandırılan basınç düşüşünün ve geri kazanım hızının izlenmesi yoluyla değerlendirilir. Yüksek TMP değerleri ve düşük geri kazanım oranı, membranların kirlendiğini ve temizlenmesi gerektiğini gösterir.

Batık MBR’ler genellikle yan akışlı MBR’lerden daha az enerji yoğundur, çünkü pompalanan bir yan akış çapraz akışta membran modülleri kullanmak, uygulanan yüksek basınç ve hacimsel akışlar nedeniyle yüksek enerji tüketimi gerektirir.

Arıtma operasyonlarında, proseslerde ve yardımcı sistemlerde bakım veya operasyonel sorunlara neden olabilecek malzemeler, çubuklar, yüzebilen maddeler, kum ve gres gibi atık su bileşenlerinin fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır.

Askıda katı maddelerin ve organik maddelerin bir kısmının atık sudan uzaklaştırılmasıdır.

Tipik olarak kimyasal ekleme ve/veya filtreleme ile elde edilen, atık sudan askıda katıların ve organik maddelerin daha iyi uzaklaştırılmasıdır.

Biyolojik olarak parçalanabilen organik maddelerin (çözelti veya süspansiyon halinde) ve askıda katı maddelerin uzaklaştırılmasıdır. Dezenfeksiyon da tipik olarak geleneksel ikincil arıtma tanımına dahil edilir.

Genellikle granüler ortam filtrasyonu veya mikro eleklerle artık askıda katı maddelerin uzaklaştırılmasıdır (ikincil işlemden sonra). Dezenfeksiyon da tipik olarak üçüncül tedavinin bir parçasıdır. Besin giderimi genellikle bu tanıma dahil edilir.

Çeşitli yeniden kullanım uygulamaları için gerektiğinde normal biyolojik arıtmadan sonra kalan çözünmüş ve askıda kalan maddelerin uzaklaştırılmasıdır.

Ön ve/veya arıtma sonrası teknolojilerin seçimi, besleme suyu kalitesi, tahliye gereksinimleri ve uygulamanın bir fonksiyonudur. Tipik olarak, membran yüzeyini olası hasarlardan korumak için MBR’den önce arıtma gereklidir.

Havalandırmanın iki ana nedeni vardır:
1) Biyolojik arıtma için canlı bir mikroorganizma popülasyonunu sürdürmek için çözünmüş oksijen sağlamak
2) MLSS’yi askıya almak

Atık suyun birincil çökeltilmesi ve biyolojik arıtılmasından üretilen çamurlardaki organik maddenin, genellikle gazlara ve hücre dokusuna dönüştürülerek stabilize edildiği biyolojik süreçtir. Bu stabilizasyonun aerobik veya anaerobik koşullar altında gerçekleştirilmesine bağlı olarak süreç, aerobik veya anaerobik çürütme olarak bilinir.

Tipik olarak, çamur arıtımı için anaerobik çürütme (metanojenik arıtma) uygulanmaktadır. Bu, iki farklı sıcaklık koşulu altında gerçekleştirilebilir:

 • Mezofilik (yaklaşık 35°C)
 • Termofilik (50-60°C)

pH’ı 6,5 ila 7,5 arasında (metanojenler için) kontrol etmek çok önemlidir. Çamur arıtmanın amacı, bertaraf edilecek atık aktif çamur (WAS) hacmini azaltmaktır. İşlem, hem istenen gazları (ör. CH4) hem de istenmeyen gazları (ör. H2S) üretebilir.

Her sistemin kendine özgü bakım ve kontrol zamanları vardır, bu süre sulardaki değişkenliğe bağlı olarak da değişebilir. Bu nedenle belli zamanlarda 1-2 ayda bir kez sistem bakım ekibinin arıtma sistemlerinin kontrolünü yapması işletmeniz için faydalı olacak size yol gösterecektir. Eralp Bakım ekibi profesyonel kadrosu ile bakım ve  periyodik kontrol konularında her zaman yanınızdadır.